آگهی مناقصه خريد يك دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مركز آموزشي درماني قلب بوشهر

1396/4/31 0:0

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه خريد يك دستگاه بالن پمپ داخل آئورت جهت مركز آموزشي درماني قلب بوشهر  را برگزار  نمايد . لذا از كليه شركت هاي داراي صلاحيت دعوت بعمل مي آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد و نقشه را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

رديف

شرح مشخصات دستگاه و ساير شرايط الزامي در اين مناقصه

1

قابليت استفاده از كانترهاي فايبر اپتيك علاوه بر كاتترهاي معمولي

2

تعهد يك ساله گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش   

3

باتري دستگاه به حداقل 90 دقيقه دستگاه را پشتيباني كند

4

ECG.PACER.ARTERIALPRESSURE

5

داراي ركورد 220 ولت و 50 هرتز ، مانتيتور رنگي و ترالي استاندارد دستگاه

6

قابليت نمايش

OPERATIONSSTATUS                                 Diagnosticalarmy

Patienthemodynamic                               helpmessages

Diaplayed paramcters

Freezedata onscreen

7

توانايي پشتيباني بيماران با فرمان قلبي بالا تراز 140 بار در دقيقه

8

fDa يا CE  داراي استانداردهاي بين المللي

9

سال ساخت دستگاه 2017

10

شركت داراي تائيد به اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي باشد

11

شركت داراي نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش كمپاني سازنده باشد 0

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: دبيرخانه مركزي دانشگاه 

مهلت اخذ اسناد مناقصه :‌ از تاريخ 96/4/27    لغايت 96/5/2 ساعت 13:20 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد : از تاريخ96/5/3  لغايت 96/5/14  ساعت13 بعدازظهر

مكان تحويل اسناد: به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه

بازگشایی : اسناد و اوراق متقاضيان  در تاريخ 96/5/15  ساعت 13:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.
متقاضيان مي توانند مبلغ ( 150/000/000 ريال ) تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب شماره 5392894414 بانك ملت  واريز نمايند .

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

کلمات کلیدی:
مناقصه     خرید     دستگاه     بالن.پمپ.داخل.آئورت     قلب.بوشهر    
تعداد بازدید:   ۴۶۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >