مناقصه احداث مرکز بهداشت دهقايد واقع در شهرستان دشتستان

1394/11/11 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اينکه دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه احداث مرکز بهداشت دهقايد واقع در شهرستان دشتستان را برگزار نمايد، لذا از کليه پيمانکاران شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه (ساختمان) دعوت بعمل مي‌آيد. وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر – دبيرخانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژ

مبلغ ضمانتنامه

مبلغ برآورد اوليه

(به ريال)

1

مرکز بهداشت دهقايد

گناوه

ساختمان:

310.8 متر مربع

پياده رو:

145.08 متر مربع

سپتيک:

60 متر مکعب

25.000.000

ريال

ساختمان:

4.205.270.280

پياده‌رو:

182.149.646

سپتيک:

146.110.586

جمع‌کل:

4.533.530.512

 

محل اخذ و تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه مرکزي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  از تاريخ درج آگهي به مدت 10 روز کاري مي‌باشد.

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 6/10/94  تا پايان وقت اداري 20/10/94 ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه:  از تاريخ 21/10/94 لغايت 30/10/94 ساعت 14:00   

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشکي – دبيرخانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 5/11/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شده را به عنوان ضمانت‌نامه معتبر بانکي و يا فيش واريزي به شماره حساب 5392894414 بانک ملت شعبه دانشگاه واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     مرکز.بهداشت     دهقاید     شهرستان.دشتستان    
تعداد بازدید:   ۳۳۵

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >