مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشت چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر

1394/10/6 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

 

نظر به اين که دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد، مناقصه پروژه احداث مرکز بهداشت چاهکوتاه واقع در شهرستان بوشهر را برگزار نمايد؛ لذا از کليه پيمانکاران داراي شرکت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل مجاز رتبه 5 ابنيه ساختمان دعوت به عمل مي‌آيد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يک نسخه از اسناد و نقشه‌ها را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

شهرستان محل اجرا

متراژزير بناي پروژه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

مبلغ برآورد اوليه به ريال

1

مرکز بهداشت درماني چاهکوتاه

بوشهر

ساختمان:

310.8 متر مربع

پياده رو:

145.08 متر مربع

سپتيک: 60 متر معکب

25.000.000

ريال

ساختمان:

3.930.159.140

پياده رو:

170.233.314

سپتيک:

136.551.949

جمع کل:

4.618.269.400

  

محل  و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبير خانه مرکزي دانشگاه ـ از تاريخ درج آگهي به مدت 10روز کاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ  7/10/94 تا پايان وقت اداري 12/10/94  ساعت 14:45 بعد از ظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: 13/10/94 لغايت 22/10/94  ساعت14:00

مکان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابان معلم – روبروي جايگاه نماز جمعه – دانشگاه علوم پزشکي  و خدمات بهداشتي درماني بوشهر ـ دبير خانه مرکزي دانشگاه

پاکت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 23/10/94 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تضمين شرکت در مناقصه را هم به صورت ضمانت نامه معتبر بانکي و هم بصورت فيش واريزي به حساب 5392894414  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر واريز نمايند.

ضمناً هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     مرکز.بهداشت     چاهکوتاه     شهرستان.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   18 بهمن 1394

تعداد بازدید:   ۵۷۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >