متقاصیان شرکت درمناقصه پروژه های مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

1394/12/23 0:0

به اطلا ع کلیه متقاصیان شرکت درمناقصه پروژه های مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان بوشهر می رساند که با توجه به مصوبه ابلاغی هیت دولت به دستگاه های اجرایی در مورد افزایش مبلغ تضامین شرکت در مناقصه، مبلغ تضمین به قرار زیر تا روز سه شنبه مورخ 94/12/25 اقدام نموده و پاکات مهمور به مهر شرکت خود را تا تاریخ فوق الذکر به دبیرخانه تحویل نمایید.

پروژه مرکز بهداشت شهرستان بوشهر به مبلغ : 1/180/000/000 ریال

پروژه مرکز بهداشتی درمانی نبی اکرم به مبلغ : 730/000/000 ریال


   
تعداد بازدید:   ۲۹۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >