دستیاران.تخصصی.داخلی


26 اسفند 1394
چهارمین آزمون پیش ارتقا دستیاران تخصصی داخلی در بیمارستان شهدای خلیج فارس برگزار شد
چهارمین آزمون پیش ارتقا دستیاران تخصص داخلی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر با حضور 13 دستیار تخصصی در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >