نازنین.هنرپروران


8 اسفند 1396
عشق از عینک روانشناسی با حضور دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
همایش عشق از عینک روانشناسی با حضور استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سالن مجتمع اندیشه پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار شد.

 
 
 
< >