چوب.بستنی


16 تير 1397
توسط پزشکان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر صورت گرفت؛ خارج کردن چوب بستنی 11 سانتیمتری از اثنی عشر بیمار 13 ساله
پزشکان مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج‌فارس بوشهر موفق به خارج کردن چوب بستنی 11 سانتیمتری از اثنی عشر بیمار 13 ساله شدند.

 
 
 
< >