آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني اسفند95

تاریخ نامه: 17 بهمن 1395
شماره نامه: اطلاعیه
 
فراخوان  |   
آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 
با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع مي رساند، هيات مرکزي جذب اعضاي هيات علمي مرکز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي چهاردهمین  فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشکده‌هاي علوم پزشکي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد ثبت نام به صورت متمرکز و اينترنتي با مراجعه به آدرس :  http://jazb.aac.behdasht.gov.ir   بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن کد رهگيري و ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر بصورت حضوري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مي باشد.
مهلت ثبت نام از تاريخ سيزده بهمن 1395 به مدت يک ماه مي باشد.

شرايط عمومي
الف) اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسلامي و قانون اساسي
ب) تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي
ج) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                      
د) عدم محکوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محکوميت کيفري و جزائي
ه) عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان
و) انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت نظام (ويژه آقايان)
ز) تاييد صلاحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
 شرايط اختصاصي
1 - دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته‌هاي باليني و دانشنامه دکتراي تخصصيPh.D) ) و يا مدرک کارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم پايه
2 - حداکثر سن براي داوطلبين استخدام که مدرک کارشناسي ارشد داشته باشند 35 سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصي (Ph.D) و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 45 سال است.
تبصره 1: متقاضياني که داراي سن بيشتر از 35 سال براي کارشناسان ارشد و 45 سال براي دارندگان دانشنامه تخصصي، فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دکتراي تخصصي (Ph.D)هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشي ، پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مرکزي حداکثر تا 5 سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شد . بنابر اين دانشگاه ها مي توانند مدارک اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند.
تبصره 2: ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي 3 سال اسارت ، همسران و فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد ، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از 3 سال اسارت مشمول محدوديت سني نمي‌باشند.
تبصره3: کارشناسان ارشدي که در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقي‌ماندن حداقل 15سال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شرکت نمايند.
3- شرکت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي‌باشد و اين دسته از افراد مي‌توانند پس از فراغت از تحصيل و اخذ مدرک دانشگاهي بالاتر و انجام يک سال از تعهدات در فراخوان‌هاي آتي شرکت نمايند.
تبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمونPh.D  يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور کار جذب خارج خواهد شد.
4 - شرکت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي، پس از گذراندن يکسال از خدمات از آخرين مقطع تحصيلي، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بلامانع است. شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد يا خدمت با موافقت کتبي موسسه مبداء ممکن خواهد  بود.
تبصره 4-1) کارشناسان ارشدي که بنا به نياز دانشگاه بصورت کتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي مي‌گذرانند نيز پس از يکسال از انجام خدمات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمايند.
تبصره4-2) شرکت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت و تعهدات ميسر مي‌باشد.
تبصره 4 -3) متعهدين خدمت درماني پس از يکسال از  انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد کميسيون مشترک درمان و آموزش وزارت متبوع به صورت مکتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت کتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شرکت نمايند.
تبصره 4 -4) دارندگان مدرک قبولي دانشنامه فوق تخصصي که تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداکثر 6 ماه از تعهدات و با تاييد کتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شرکت نمايند.
تبصره 4-5) دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به کشور در صورت تمايل به شرکت در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور نيز تابع اين بند مي‌باشند.
تبصره4-6) مستخدمين کشوري از انجام يکسال از تعهدات براي شرکت در فراخوان همان دانشگاه مستثني هستند، مستخدمين رشته‌هاي باليني جهت شرکت در فراخوان جذب هيئت علمي مي‌بايست موافقت کميسيون مشترک آموزش و درمان وزارت متبوع مبني بر انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شرکت نمايند و درصورت درخواست شرکت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مکتوب دانشگاهي که مستخدم آن هستند ضروري است.
5- عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش مدارک مشابه ممنوع مي‌باشد .
6- بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شرکت در فراخوان 4 انتخاب داشته باشند که مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي‌باشند مشروط بر آنکه گواهي نخبگي را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمايند.
7- ايثارگران موضوع بند (ز) ماده 44 برنامه پنجم توسعه از اولويت جذب برخوردارند.
8- در هر دانشگاه / دانشکده در شرايط مساوي ، اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي‌باشد.
9- دارندگان مدرک کارشناسي ارشديا سطح 3 حوزوي در گروه معارف اسلامي تنها در صورت دارا بودن حداقل 3 سال سابقه تدريس مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند
10- متقاضياني که از طريق آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره‌ هاي غيرحضوري تحصيلات خود را به پايان رسانيده اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.
11- اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي در صورت استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند.
تبصره: اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتين علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامي تنها در صورت گذراندن حداقل 5 سال از خدمت خود در صورت تمايل مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور شرکت نمايند. بديهي است استخدام جديد آنان نيز به  صورت پيماني خواهد بود.
12- متقاضياني که بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي‌توانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نمايند، در غير اين صورت تنها مي‌توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شرکت نمايند.
13- متقاضيان دارنده مدرک تحصيلي بالاتر از رشته و مقطع اعلام شده در فراخوان ، حق شرکت در فراخوان اعلام شده در مقطع پايين تر را ندارند.

• دانش‌آموختگان رشته‌هاي مامايي، بهداشت باروري و کليه گرايش‌هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب دانشگاههاي علوم پزشکي خواهند شد.
•دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - طب ورزشي - طب کار و پزشکي اجتماعي پس از فراغت از تحصيل مي‌توانند در فراخوان شرکت نمايند.
• دانش آموختگان رشته پزشکي قانوني به شرط  ارايه عدم نياز سازمان پزشکي قانوني مي‌توانند در فراخوان شرکت نمايند.
• چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش يا پس از آن خلاف اطلاعات اعلام شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده کان لم يکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم صادره لغو و بلا اثر مي گردد .
 شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي تواند يکي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ( تهران– ايران- شهيد بهشتي – شيراز- اصفهان – تبريز- مشهد - کرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره: درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .
 
 تذکر بسيار مهم
استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:
1-منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.
2-استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و بالاتر به صورت تمام وقت جغرافيايي و در مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .
  
داوطلبان محترم مي توانند پس از پر کردن فرم اينترنتي مربوطه و اسکن مدارک خواسته شده، فرمهاي 17 گانه را دريافت کرده و پس از تکميل آنها حداکثر 15 روز پس از پايان مهلت ثبت‌نام اينترنتي به آدرس : بوشهر – ریشهر – خیابان سلمان فارسی – مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه تحويل و يا از طريق پست سفارشی  ارسال نمايند .


                                    لیست اعلام نیاز و رشته های مورد درخواست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رديف

رشته آموزشي مورد نياز

مقطع

تعداد موردنیاز

 

جنسيت

 

ملاحظات

1

گوارش و کبد بالغین

فوق تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

2

غدد بزرگسال

فوق تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

3

جراحی عمومی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

4

کوکان

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

5

زنان و زایمان

تخصص

2

زن

دانشکده پزشکی

6

چشم پزشکی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

7

ارتوپدی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

8

رادیولوژی

تخصص

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

9

پروتزهای دندانی

تخصص

1

مرد/ زن

دانشکده دنداپزشکی

10

پاتولوژی فک و صورت

تخصص

1

مرد/ زن

دانشکده دنداپزشکی

11

دندانپزشکی درمان جامعه نگر

تخصص

1

مرد/ زن

دانشکده دنداپزشکی

12

پریودانتیکس

تخصص

1

مرد/ زن

دانشکده دنداپزشکی

13

ویروس شناسی پزشکی

Ph.D

1

مرد/ زن

دانشکده پزشکی

14

بافت  شناسی پزشکی

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پزشکی

15

هماتولوژی

Ph.D

1

مرد/زن

دانشکده پیراپزشکی

16

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

Ph.D

1

مرد

دانشکده بهداشت

17

بهداشت مواد غذایی یا صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفیت)

Ph.D

1

مرد/ زن

دانشکده بهداشت

18

بهداشت حرفه ای(گرایش عوامل شیمیایی)

Ph.D

1

مرد/ زن

دانشکده بهداشت

19

علوم تغذیه

Ph.D

1

مرد/ زن

دانشکده بهداشت

20

مامایی

Ph.D یا ارشد ترجیحا  Ph.D

1

زن

دانشکده پرستاری مامایی

21

اتاق عمل

کارشناسی ارشد

1

مرد/زن

دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهرکلمات کلیدی:
استخدام     هیئت.علمی     پیمانی    

تعداد بازدید:   ۲۲۶
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >