بهورزی


شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی پیمانی 1402/12/23
نتايج آزمون کتبی و مصاحبه بهورزي قراردادی/ پیمانی سال 1400 1400/9/10
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز درقالب استخدام پیمانی، قراردادی مورخ 1400/07/09 1400/8/25
نتايج نهایی آزمون کتبی و مصاحبه بهورزي قراردادی و پیمانی سال 1399 1400/5/23
اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام پیمانی بهورزی 1399/06/20 1400/2/13
اطلاعیه دریافت کارت آزمون پیمانی و قراردادی پذیرش بهورزی مورخ 99/12/15 1399/12/12
اطلاعیه لغو آزمون بهورزی در قالب استخدام قراردادی مورخ یکم آبان ماه 1399/7/27
اطلاعیه دریافت کارت آزمون پیمانی بهورزی مورخ 99/06/20 1399/6/17
اطلاعیه آزمون بهورزی پنج شنبه 1399/06/20 راس ساعت 9 صبح 1399/6/15
نتايج آزمون کتبی و مصاحبه بهورزي مورخ مرداد و آبان 1396 1396/10/9
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهورزی از تاریخ 17 دی‌ماه 1393 1393/10/16
آغاز ثبت نام آزمون قراردادی پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مورخ 1393/09/09 1393/9/11
 
< >