خدمات


شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری آزمون فراخوان دفاتر خدمات سلامت در تاریخ 1402/10/7 1402/8/22
راهنماي آزمون جذب نیروی شرکتی متصدی خدمات عمومی مراکز خدمات جامع استان مورخ 1401/10/16 1401/10/13
""ویرایش ثبت نام ""آگهي جذب نیروی متصدی خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(تا 7 دی ماه ساعت 12ظهر) 1401/9/22
نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون جذب نیروی شرکتی مورخ1401/07/19 1401/8/18
اطلاعیه داوطلبان دعوت به مصاحبه آزمون 1401/07/19 شغل متصدی خدمات عمومی جهت بیمارستان شهدای خلیج فارس 1401/8/8
تمدید ثبت نام جذب نیروی متصدی خدمات عمومی بیمارستان شهدای خلیج فارس - شرکتی 1401/6/30
ارائه طرح و پیشنهاد خدمات درمانی خودگردان در شهر شبانکاره 1398/8/29
دسترسی به داده‌های مطالعه بهره‌مندی از خدمات سلامت بهمن 1393 1394/10/22
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران تامین نیرو و ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی 1394/7/27
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران گروه خدمات پرستاري 1393/7/23
110/746/د فراخوان نخستين جشنواره خدمات الکترونيک سلامت 1391/6/28
 
< >