فوریتهای.پزشکی


شمارهعنوانتاریخ صدور
اطلاعیه چهارم آزمون فوریتهای پزشکی( ویژه آقایان) 1402/10/9
اصلاحیه نتیجه آزمون رشته شغلی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی آزمون 1402/05/02 1402/7/9
نتایج نهایی آزمون جذب نیروی شرکتی فوریتهای پزشکی جهت پایگاه اورژانس بنک کنگان مورخ 12/11/1401 1401/11/24
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1397/10/23
برگزاری آزمون عملی معرفی شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1397/8/9
برگزاری آزمون عملی معرفی شدگان رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی 1396/8/2
اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 خوشه شغلي فوريتهاي پزشکي جهت گزینش 1396/3/3
اسامي پذيرفته شدگان واجدین شرایط آزمون استخدامی مورخ 95/8/21 دررشته فوریتهای پزشکی 1395/12/4
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1395/11/9
تاریخ و محل برگزاری آزمون عملی معرفی‌شدگان رشته نیمه متمرکز فوریتهای پزشکی 1395 1395/8/9
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1394/11/11
قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1393/11/5
 
< >