آگهی مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه متاهلین واقع در شهرستان بوشهر

1402/12/14 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تکمیل خوابگاه متاهلین واقع در شهرستان بوشهر را بصورت یک مرحله ای برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

ردیف

شرح کار

متراژ

واحد

مبلغ ضمانت نامه

نام شهرستان

مبلغ برآورد(ریال)

1

تکمیل خوابگاه متاهلین1

مترمربع

410.7

13.758.393.548

بوشهر

57.236.704.262

2

تکمیل خوابگاه متاهلین2

410.7

57.236.704.262

3

تکمیل خوابگاه متاهلین3

410.7

69.168.410.267

4

احداث خوابگاه متاهلین4

410.7

82.334.380.391

5

احداث سپتیک1

34.6

2.297.917.944

6

احداث سپتیک2

34.6

2.297.917.944

7

احداث سپتیک3

34.6

2.297.917.944

8

احداث سپتیک4

34.6

2.297.917.944

جمع کل(ریال)

275.167.870.958

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1402/12/14لغايت 1402/12/17تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1402812/14 لغايت 1402/12/28 تا ساعت 09:00  

تاریخ بازگشایی : 1402/12/28  ساعت 09:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.خوابگاه.متاهلین     شهرستان.بوشهر        

تاریخ بروز رسانی:   14 اسفند 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >