مناقصه پروژه تكميل احداث پايگاه بهداشت شنبه واقع در شهرستان دشتي

1395/1/15 0:0

 

آگهي مناقصه عمومي

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه تكميل احداث پايگاه بهداشت شنبه واقع در شهرستان دشتي را برگزار  نمايد؛ لذا از كليه پيمانكاران شركت‌هاي ساختماني با داشتن حداقل پايه مجاز رتبه 5 ابنيه و نيز پيمانكاران داراي صلاحيت در صورت داشتن مجوز  دعوت بعمل مي‌آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خيابان معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  – دبيرخانه مركزي دانشگاه مراجعه نمايند. پيشنهاد دهندگان بايستي يك نسخه از اسناد ونقشه‌ها  را دريافت و با قيد قبولي امضاء نموده و در طي مهلت تحويل اسناد مناقصه تسليم نمايند.

 

رديف

عنوان پروژه

مبلغ ضمانتنامه

(ریال)

متراژ زير بناي پروژه

مبلغ برآورد اوليه

(ریال)

1

ساختمان

145.000.000

154.100 مترمربع

1.717.480.317

2

سپتيك

 

30 مترمكعب

66.178.589

 

پياده رو

 

61.33

144.390.883

3

محوطه

 

355 مترمربع

817.422.195

4

ديوار

 

96 مترطول

166.926.621

جمع كل

2.912.398.609

 

محل و تاريخ توزيع اسناد مناقصه: دبيرخانه مركزي دانشگاه از تاريخ درج آگهي به مدت 4 روز كاري

مهلت اخذ اسناد مناقصه:‌ از تاريخ 17/12/94 لغايت 22/12/94  ساعت 14:45 بعدازظهر

مهلت تحويل اسناد مناقصه: از تاريخ 24/12/94 لغايت 9/1/95  تا ساعت 14:00 بعدازظهر

مكان تحويل پيشنهادات: بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي – دبيرخانه مركزي دانشگاه

پاكت‌هاي پيشنهادي متقاضيان در تاريخ 15/1/95 ساعت 12:30 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي‌گردد.

متقاضيان مي‌توانند مبلغ تعيين شده در مناقصه را هم به صورت ضمانت‌نامه معتبر بانكي و هم بصورت فيش واريزي به حساب دانشگاه جهت پرداخت فيش واريزي 5392894414 بانك ملت مي‌باشد.

ضمناً هزينه درج آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

 

 

لازم به ذکر است که اين آگهي در سايت ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث     پایگاه.بهداشت     شنبه     شهرستان.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   15 فروردين 1395

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >