برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

1402/1/29 0:0تدوين ارائه خدمات غير حضوري بر پايه دولت الکترونيک
-    تدوين وارائه خدمات  آموزشي - رفاهي غير حضوري اساتيد ،دانشجويان ، جامعه پزشکي وکارکنان
-    تدوين برنامه‌هاي آموزشي E Learning (آموزش الکترونيک) اساتيد ،دانشجويان، جامعه پزشکي و کارکنان
-    ارتقاء برنامه E-Library  (کتابخانه الکترونيک)
-    ارائه خدمات غير حضوري  به ذينفعان خارجي
-    توسعه برنامه هاي غير حضوري آموزش عمومي سلامت
-    توسعه و ارتقاء سيستم اتوماسيون اداري موجود
-    توسعه زيرساختهاي IT دانشگاه

ارتقاء کيفي و کمي ارائه خدمات
-    گسترش مراکز ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني، پژوهشي و دانشجويي
-    ارتقاء و توسعه برنامه‌هاي ارائه خدمات آموزشي، بهداشتي، درماني، پژوهشي و دانشجويي
-    توسعه و ارتقاء رشته‌هاي تحصيلي، تخصصي و تحصيلات تکميلي
-    ارتقاء ايمني مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و دارويي
-    ارتقاء مرتبه علمي اساتيد
-    توسعه و ارتقاء تحقيقات
-    بهبود وارتقاء مستمر فرآيندهاي ارائه خدمات

ارتقاء سطح فرهنگ سلامت عمومي جامعه
-    توسعه و ارتقاء سيستم  اطلاع‌رساني و آموزش عمومي
-    اجراي مداخلات منجر به افزايش فرهنگ سلامت عمومي
-    گسترش و تعميق فرهنگ ديني مذهبي  مرتبط با سلامت

نهادينه کردن پژوهش‌هاي کاربردي در نظام سلامت
-    توانمندسازي، تشويق وترغيب اعضاء هيات علمي، کارکنان و دانشجويان در جهت افزايش کمي و کيفي ميزان پژوهش‌هاي کاربردي سلامت
-    نهادينه کردن نظام پژوهش‌هاي فرهنگي  مبتني بر سلامت
-    جذب منابع مالي لازم جهت تقويت برنامه‌هاي پژوهشي
-    تعيين اولويت‌هاي پژوهشي و پيگيري انجام برنامه‌هاي پژوهشي کاربردي مبتني بر اولويتها
-    توسعه و حمايت از مراکز تحقيقاتي مصوب دانشگاه
-    مشارکت در پروژه‌هاي مشترک ملي و بين المللي
-    حمايت از چاپ و نشر کتب تاليفي وارتقاء رتبه علمي  و تعداد مجلات دانشگاه

افزايش سهم بخش غير دولتي، تشکل‌هاي تعاوني و خيريه در ارائه خدمات سلامت و کاهش تصدي دولت
-    تدوين برنامه‌ها و راهکارهاي لازم براي جلب مشارکت خيرين سلامت
-    تدوين برنامه‌هاي واگذاري به بخش خصوصي از طريق خريد خدمت
-    واگذاري واحدهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني به بخش غير دولتي
-    واگذاري مديريتي بر اساس ماده 88 قانون توسعه
-    استفاده از پتانسيل سازمان‌هاي مردم نهاد، داوطلبان و حاميان در برنامه‌هاي سلامت

افزايش انگيزه کارکنان با بهره گيري از فرصت‌هاي موجود
-    استقرار شيوه‌هاي نوين مديريت منابع  مالي و انساني
-    توسعه توان سياستگذاري و  تفويض امور اجرايي به واحدهاي تابعه
-    توسعه و توانمندسازي سازماني، گروهي و فردي
-    استقرار نظام پاداش مبتني بر عملکرد و برقراري روش هاي مناسب جبران خدمات
-    ارتقاء سطح آموزش کارکنان
-    مديريت انگيزش معنوي و فرهنگي

دستيابي به منابع مالي جديد مورد نياز دانشگاه با استفاده از توانمندي‌هاي موجود در استان
-    ساماندهي مشارکت خيرين سلامت، حاميان و بخش خصوصي
-    افزايش منابع از طريق فروش خدمات
-    افزايش جذب  منابع استاني
-    افزايش جذب منابع متمرکز وزارتي
-    افزايش جذب منابع بين المللي
-    استفاده از روش‌هاي بيع متقابل
-    مديريت وصول کامل درآمدهاي اختصاصي

کاهش هزينه سيستم
-    ارائه  خدمات دولت الکترونيک 
-    ترويج  شيوه‌هاي اصلاح الگوي مصرف
-    واگذاري بخشي از خدمات به بخش خصوصي بر اساس اصل 44 و ماده 192 قانون توسعه
-    اولويت‌بندي برنامه‌ها، ارتقاء بهره‌وري و ارائه خدمات هزينه اثر بخش


فراهم کردن بستر مناسب براي افزايش مشارکت جامعه در تصميم‌گيري، اجرا و ارزشيابي خدمات سلامت
-    افزايش نقش رسانه‌ها در ارتقاء فرهنگ سلامت  با توجه به نيازمندي‌هاي سلامت استان
-    پررنگ نمودن برنامه‌هاي جلب مشارکت مردم و همکاري بين بخشي نظيرSDH ، CBI
-    تقويت سيستم اطلاع‌رساني دانشگاه با همکاري تشکل‌هاي دولتي و  غيردولتي
-    فراهم‌سازي بستر مناسب حضور نمايندگان اقشار مختلف جامعه در تصميم‌گيري‌هاي  امور سلامت استان (هيئت امنايي و شورايي نمودن )
-    برگزاري برنامه‌هاي مشترک سلامت  با کمک تشکل‌هاي دولتي و غير دولتي
-    ارزشيابي خدمات سلامت با مشارکت گروه‌هاي مردمي و ذينفعان

تقويت توسعه همکاري‌هاي بين بخشي با تاکيد بر حوزه‌هاي محيط زيست، تغذيه، شيوه‌هاي زندگي و کيفيت آن
-    تقويت و افزايش فعاليت شوراي سلامت استان و کارگروه بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي
-    اجراي برنامه‌هاي مشترک آموزشي و پژوهشي با سازمان‌هاي همسو
-    اجراي برنامه‌هاي مشترک بهداشتي و درماني  با سازمان‌هاي همسو

کاهش بار بيماري‌هاي واگير و غير واگير
-    ارتقاء سطح سلامت در محيط‌هاي مختلف کاري
-    ارتقاء سطح سلامت  افراد در گروه‌هاي مختلف سني
-    ارتقاء سلامت مادران باردار
-    افزايش آمادگي سيستم بهداشتي درماني استان در  مواجهه با بيماري‌هاي بازپديد و نو پديد
-    پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي واگير
-    پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي غيرواگير

اولويت‌بندي برنامه‌هاي سلامت
-    تدوين نظام اولويت‌بندي برنامه‌هاي سلامت بر اساس بار بيماري‌ها و برنامه ثبت مرگ
-    تدوين نظام اولويت‌بندي برنامه‌ها بر اساس هزينه اثر بخشي
-    تدوين نظام اولويت‌بندي برنامه‌ها بر اساس تحقيقات کاربردي

اجراي سطح‌بندي خدمات سلامت
-    اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع
-    سطح‌بندي خدمات درماني بستري


مشكلات

هر سازماني در تحقق م‍أموريت و اهداف خود با مشكلات دروني و بيروني متعددي مواجه است. سازمان‌ها در يك محيط اجتماعي كه آكنده از عوامل مثبت يا منفي براي پيشبرد اهداف است، فعاليت مي‌كنند. عوامل محيطي را كه خارج از كنترل مديريت سازمان هستند، عوامل خارجي مي‌نامند. برخي از اين عوامل، براي رشد سازمان و دستيابي به اهداف، خطرات بالقوه‌اي محسوب مي‌شوند. اين‌گونه عوامل را اصطلاحاً تهديدات مي‌نامند.
بنا به تعريف استاندارد، مقصود از تهديدات خارجي، رويدادها و روندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بوم‌شناسي، محيطي، سياسي، قانوني، دولتي، فناوري و رقابتي است كه مي‌توانند به ميزان زيادي در آينده به سازمان زيان برسانند.
با وجودي كه مديران هيچ نوع كنترلي روي تهديدات ندارند، اما آن عوامل مي‌توانند بر عملكرد سازمان يا توانايي آن در تامين نتايج مورد نظر اثرات بالقوه زيادي داشته باشد. شناسايي تهديدات، در تعيين استراتژي‌هاي سازمان نقش عمده‌اي دارند.
هر سازماني، علاوه بر تهديدات و فرصت‌هاي خارجي كه بيرون از كنترل و احاطه سازمان عمل مي‌كنند، با مجموعه‌اي از عوامل داخلي مثبت و منفي روبروست كه در كنترل مديريت قرار دارد و قابل برنامه‌ريزي است. اين عوامل را عوامل داخلي مي‌ناميم. عوامل داخلي منفي را به عنوان نقاط ضعف سازمان تلقي مي‌كنيم. به عبارت ديگر،  نقاط ضعف داخلي، در زمره فعاليت‌هاي قابل كنترل قرار مي‌گيرند كه سازمان آنها را به شيوه‌اي بسيار ضعيف انجام مي‌دهد.
اصل اساسي مديريت استراتژيك اين است كه سازمان‌ها بايد براي بهره جستن از فرصت‌هاي خارجي و پرهيز از اثرات ناشي از تهديدات خارجي يا كاهش دادن آنها درصدد تدوين استراتژي‌هايي برآيند. به همين دليل يكي از گام‌هاي اوليه در تحليل استراتژيك يك سازمان، شناسايي و ارزيابي فرصت‌ها و تهديدات خارجي آن است كه آن را بررسي عوامل خارجي مي‌نامند.
همچنين تدوين استراتژي‌هاي سازمان بايد به گونه‌اي انجام شود كه نقاط ضعف داخلي در نتيجه اجراي اين استراتژي‌ها برطرف شده يا اثرات آنها كاهش داده شود.
در پروژه حاضر فهرست نقاط ضعف و تهديدات سازمان از برنامه استراتژيک استخراج گرديده است و در ادامه فهرست شده است.نقاط ضعف

1- عدم تناسب  برخي از خدمات ارايه شده با نيازهاي واقعي جامعه
2- کيفيت نامناسب برخي خدمات
3- عدم تناسب منابع (مقدار، زمان و فرايند ) مالي با نيازها و برنامه‌ها
4- ناکارآمد بودن فرايند پايش و ارزشيابي و مداخلات
5- ضعف برنامه عملياتي مستند در واحدهاي اجرايي محيطي
6- ناکارآمد بودن سيستم اطلاعات و آمار موجود
7- کمبود فضاي فيزيکي و امکانات مورد نياز
8- بي‌ثباتي و ضعف مديريت
9- متناسب نبودن چارت سازماني با ماموريت‌هاي محوله
10- منطبق نبودن نيروي انساني  با چارت موجود
11- پايين بودن انگيزه و خلاقيت در پرسنل
12- کارآمد نبودن سيستم تشويق و تنبيه موجود
13- ناکافي بودن رعايت استانداردهاي ايمني در محيط کار
14- استفاده ناکافي از زير ساخت اينترنت دانشگاه
15- کمبود فيلدهاي آموزشي بيمارستاني و درمانگاهي


تهديدها

1- کمبود مشارکت مردم در برنامه هاي سلامت
2- مشکلات اقتصادي، اجتماعي، توسعه و فرهنگي جامعه
3- همکاري  ضعيف برون بخشي و ضمانت پايين مصوبات کميته‌ها
4- موازي کاري برنامه‌ها
5- بيماري‌هاي بازپديد و نوپديد در حوزه سلامت
6- مداخلات غير کارشناسانه در برنامه‌ها
7- ارايه طرح‌هاي جديد بدون لحاظ کردن منابع مورد نياز  از سوي وزارت متبوع
8- بوروکراسي ناکارآمد نظام اداري
9- آگاهي نامناسب مردم از حقوق اجتماعي خود در حيطه سلامت
10- مهاجرت کنترل نشده اتباع خارجي
11- جابجايي کنترل نشده جمعيتي در مناطق اقتصادي استان
12- وجود تبعات بهداشتي و سلامتي ناشي از مناطق اقتصادي موجود در استان
13- وجود مرزهاي گسترده آبي
14- وجود پايگاه‌هاي نظامي و انتظامي
15- ناکافي بودن سرانه سلامت و آموزش
16- مشکلات موافقت‌نامه‌ها
17- شرايط آب و هوايي خاص استان
18- نوپا بودن بخش خصوصي استان
19- بي‌ثباتي قوانين موجود
20- توليد، ورود و عرضه و تجويز غير مجاز مواد دارويي، غذائي، آرايشي و بهداشتي
21- عدم تطابق تعرفه‌هاي بخش خصوصي و دولتي و اقبال اعضاء هيات علمي به بخش خصوصي

 

کلمات کلیدی:
برنامه.استراتژیک     دانشگاه.علوم.پزشکی.بوشهر    

تاریخ بروز رسانی:   25 تير 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >