تلفن‌های مدیریتی دانشگاه

1397/6/24 0:0

 

 

لیست شماره تلفن‌های مدیریتی دانشگاه

 

ردیف

مدیریت

شماره تلفن

(077)

فاکس

(077)

1

ریاست دانشگاه

33323121

33323123

2

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

33330840

33330232

 

3 اداره آمار 33333701  
4 دفتر روابط عمومی 33321621 33321621

5

ایثارگران

33323125

 

6

رسیدگی به شکایات

33343078

 

7

امور حقوقی

33326317

 

8

امور اداری

33328498

 

9

بودجه

33324336

33324336

10

کارگزینی

33323547

 

11

کارگزینی مربوط به طرح

33342117

 

12

کارگزینی مربوط به نقل انتقالات

33323547

 

13

ذیحسابی دریافت و پرداخت

33332181

 

14

رئیس امور مالی

33332335

 

15

تدراکات پشتیبانی

33343603

 

16

بازنشستگی

33342118

 

17

امور قراردادها

33327045

 

18

معاونت بهداشتی

33322078

 

19

هماهنگی شبکه ها

33326757

 

20

واحد بهداشت محیط

33322079

 

21

واحد گسترش

33330745

 

22

مرکز تلفن معاونت بهداشتی

33330743

 

23

طرح پزشک عمومی

33326757

 

24

معاونت غذا و دارو مرکز تلفن

33335356

 

25

مدیر امور عمومی مواد مخدر

33332010

 

26

مدیریت غذا

33330336

 

27

مدیریت دارو

33320970

 

28

معاونت آموزش دانشگاه

33450236

 

29

ریاست دانشکده پزشکی

33320657

 

30

ریاست دانشکده پزشکی

33320657

 

31

ریاست پزشکی هسته ای

33320361

 

32

دانشکده بهداشت

33450134

 

33

دانشکده پیراپزشکی

33452247

 

34

دانشکده پرستاری و مامایی

33450187

 

35

امور رفاهی دانشجویی

33447508

 

36

امور فرهنگی دانشجویی

33450141

 

37

کارگزینی معاوت دانشجویی

33452226

 

38

کتابخانه مرکزی

33450069

 

39

گروه دروس عمومی

33450103

 

40

مرکز تلفن پردیس

33450084

33450089

33450049

 

41

گزینش استاد و پذیرش ثبت نام

33450176

 

42

خدمات آموزش

33450002

 

43

مدیریت حراست دانشگاه

33324917

33324917

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱۷

 


چاپ
< >