آگهی نوبت دوم واگذاری امور حفاظتی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج به بخش خصوصی

1397/7/7 0:0

آگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)


دانشگاه علوم پزشكی بوشهر  در نظر دارد امور حفاظتی بیمارستان های امام خمینی(ره) شهر کنگان و زینبیه شهر خورموج را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای صلاحیت - مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه - دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمانبندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس بوشهر خیابان معلم  روبروی جایگاه نماز جمعه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر- دبیر خانه مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. پیشنهاد دهندگان بایستی یک نسخه از اسناد را دریافت و با قید قبولی مهرو امضاء نموده و در طی مهلت تحویل ، اسناد مناقصه را تسلیم نمایند. 
 مبلغ ضمانت  نامه شرکت در مناقصه  : 

 

ردیف

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه

1

واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان

250.000.000

(دویست و پنجاه میلیون ریال)

2

واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان زینبیه خورموج

210.000.000

(دویست و ده میلیون ریال)


ضمانت نامه به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر  به نفع دانشگاه  یا واریز وجه ریالی به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر می باشد.

محل و تاريخ توزيع اسناد فراخوان:   زمان توزیع از تاريخ 97/07/3  لغایت 97/07/7  ساعت 14

محل توزیع اسناد: بوشهر – خیابان معلم – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی - دبيرخانه مركزي    

مهلت تحويل اسناد فراخوان:   97/07/8 لغایت 97/07/17  ساعت 14

مكان تحويل اسناد فراخوان:  به آدرس بوشهر – خيابا ن معلم – روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر – دانشگاه علوم پزشكي دبيرخانه مركزي دانشگاه ارسال گردد.

اسناد و اوراق متقاضيان در تاريخ 97/07/18 ساعت 13 در دفتر معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه بازگشايي مي گردد.

هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اين آگهي در سايت ملي مناقصات درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
واگذاری     امور.حفاظتی         بیمارستان.زینبیه.خورموج         بیمارستان.امام.خمینی.کنگان    

تاریخ بروز رسانی:   23 دی 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >