فراخوان جذب سرمایه گذار

1400/11/2 0:0

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر در نظر دارد اجرای پروژه های ذیل را مستند به دستور العمل ماده23 قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به بخش غیر دولتی (خصوصی )  و بر اساس مصوبات طرح های تملک دارایی های سرمایه جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی از طریق رقابت عمومی واگذار نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید وفق برنامه زمان بندی شده ذیل نسبت به اخذ اسناد فراخوان  به آدرس : بوشهر، خیابان معلم ، روبروی جایگاه نماز جمعه ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر . دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه مراجعه نماید. قابل ذکر است پیشنهاد دهندگان می بایست یک نسخه از اسناد را دریافت و به همراه اسناد و مدارک درخواست شده با قید قبولی امضاء نموده و طی مهلت مندرج در این آگهی به دانشگاه تحویل نمایند .

 

ردیف

شرح

شهرستان

1

پایگاه شهری حضرت حجت

دشتستان

2

خانه بهداشت قراولخانه

دشتستان

3

خانه بهداشت درنگ

دشتستان

4

خانه بهداشت عطیبه

دشتستان

5

خانه بهداشت محمدجمالی

دشتستان

6

خانه بهداشت میان دشت

دشتستان

7

مرکز روستایی رودفاریاب

دشتستان

8

مرکز خدمات جامع سلامت امیر المومنین

دشتستان

9

پایگاه سلامت پایگاه هوایی

بوشهر

10

خانه بهداشت احشام جمال

تنگستان

11

مرکز روستایی گورگ

تنگستان

12

مرکز روستایی بنجو

تنگستان

13

پایگاه شهری مسکن مهر

تنگستان

14

خانه بهداشت جنوب جم

جم

15

خانه بهداشت علی اباد

جم

16

خانه بهداشت چم چشمه

جم

17

خانه بهداشت اولی

دیر

18

خانه بهداشت حاجی اباد

دیر

19

خانه بهداشت کنار ترشان

دیر

20

خانه بهداشت بیدو

دیلم

21

خانه بهداشت صیدی

جم

22

خانه بهداشت حرمیک

جم

محل و تاریخ توزیع اسناد فراخوان : دفتر منابع فیزیکی و حفاظت از طرح های عمرانی دانشگاه از تاریخ درج آگهی به مدت سه روز کاری

مهلت اخذ اسناد فراخوان : 1400/2/11  لغایت 1400/11/4 تا ساعت 13

مهلت تحویل اسناد فراخوان :  1400/11/5 لغایت 1400/11/16 تا ساعت 12

بازگشایی : پاکات پیشنهادی  در تاریخ 1400/11/16 ساعت 13 در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه بازگشایی  می شود .

 

کلمات کلیدی:
فراخوان     جذب.سرمایه.گذار     مراکز     خانه.های     بهداشتی     توابع.دانشگاه    
   

تاریخ بروز رسانی:   2 بهمن 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >