خدمات.عمومی

1 2 3

7 اسفند 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان های تابعه

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج)دیلم-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهدای خلیج فارس-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان شهید گنجی برازجان-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی مرکز تخصصی قلب بوشهر-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امیرالمومنین(ع)گناوه-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان زینبیه خورموج-نوبت سوم

 

1 مهر 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام خمینی(ره)کنگان-نوبت سوم

 

28 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی معاونت آموزشی-نوبت دوم

 

15 امرداد 1402
آگهی مناقصه واگذاری حجمی بخشی از خدمات عمومی بیمارستان امام حسین(ع)اهرم

 
1 2 3
< >