سلامت

1 2

31 ارديبهشت 1401
هفتمین همایش سلامت با رویکرد الزمات اخلاقی وحقوقی کاربرد هوش مصنوعی در نظام سلامت

 

31 ارديبهشت 1401
آگهی مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت روستای گورک سادات واقع در شهرستان بوشهر

 

9 بهمن 1400
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت بادوله واقع در شهرستان دشتی

 

29 دی 1400
آگهی مناقصه پروژه احداث مرکز خدمات جامع سلامت شیرینو

 

12 مهر 1400
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

2 شهريور 1400
آگهی مناقصه پروژه احداث پانسیون پزشک مرکز خدمات جامع سلامت اخند

 

23 شهريور 1399
آگهی مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

2 دی 1398
مناقصه پروژه تکمیل مرکز جامع سلامت قدس بوشهر در شهرستان بوشهر

 

12 شهريور 1398
مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای سلامت شهرستان های تابعه

 

8 اسفند 1397
مناقصه پروژه مرکز جامع سلامت شیرینو واقع در شهرستان عسلویه

 
1 2
< >