سعید.کانیک‌زاده


8 تير 1395
با ازخودگذشتگی خانواده بوشهری: اعضای یک مرد مرگ مغزی به چند خانواده نیازمند عضو ،جانی دوباره بخشید
مسئول فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با اهدای عضو سعید کانیک زاده ساکن تنگگ بوشهر به بيماران نیازمند، جانی دوباره و زندگی را با امید از سر گرفتند.

 
 
 
< >