خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
ویرایش و حذف ارسالها

اگر عضو واردشده به انجمن باشید می توانید پیام خود را ویرایش یا حذف کنید (البته اگر این امکان غیر فعال نشده باشد).

برای ویرایش یا حذف ارسال، برروی دکمه "ویرایش" ارسال مورد نظر کلیک نمایید. اگر ارسال شما اولین ارسال در بحث باشد حذف آن کل بحث را ممکن است حذف نماید..

هنگامی که پیام خود را تغییر دهید، یک نوشته در زیر ارسال شما می آید که به کاربران دیگر نشان می دهد که ارسال شما تغییر یافته است.

این امکان نیز وجود دارد که دلیل ویرایش خود را قید کنید.

آیا کس دیگری می تواند پیام من را تغییر دهد؟

مدیران و ناظران نیز می توانند پیام ارسالی شما را تغییر دهند. اگر چنین کنند یک نوشته در پایین ارسال نشان می دهد که چه کسی پیام شما را ویرایش کرده است.