خوش آمدید! برای فعال سازی امکانات لطفا ورود یا ثبت نام.

توجه

Icon
Error


فهرست
عناوین
استفاده عمومی انجمن
تنظیمات و امکانات مشخصات فردی
خواندن و ارسال پیام
راهنمای انجمن
تنظیمات اطلاع رسانی از طریق رایانامه

در صفحه "اشتراک ها" تحت "مشخصات فردی" در صفحه "تنظیمات من" می توانید ترجیحات خود را برای خبرگیری از انجمن از طریق رایانامه تنظیم کنید.

خبررسانی ها را قطع کن - این گزینه کلیه اطلاع رسانی ها را قطع کرده و هیچ رایانامه ای دریافت نخواهید کرد.

خبررسانی کلیه ارسالها در همه مباحث - به محض اینکه کسی پیامی را ارسال کند شما با رایانامه خبردار خواهید شد.

خبررسانی تالارها و مباحثی که در آن مشترک شده اید، ارسالی درآن داشته اید یا مورد علاقه اتان است - هنگامیکه کسی پیام جدیدی را در مباحث یا تالارهایی که در آن پیامی داشته اید یا به عنوان مورد علاقه انتخابشان کرده اید یا در آنها مشترک شده اید، ارسال کند، از طریق رایانامه به شما اطلاع داده خواهد شد.

خبررسانی برای مباحث و تالارهایی که مشترک شده اید (در زیر لیست شده) - تنها وقتی که پیام جدیدی در مباحث و تالارهای انتخابی شما (در زیر گزینه ها فهرست شده) ارسال بشود، شما مطلع میشوید.

دریافت روزانه اخبار خلاصه شده از فعالیت های انجمن - در صورت موجود بودن این گزینه، با فعال کردن آن، روزانه یک رایانامه حاوی خلاصه ای از کلیه فعالیت ها و ارسالهای جدیدی که در انجمن در آن روز وجود داشته است، دریافت می کنید

دریافت رایانامه در زمان دریافت پیام خصوصی - همجنان می توانید دریافت رایانامه در هنگام دریافت پیام خصوصی را فعال یا غیرفعال کنید.