آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی

تاریخ نامه: 19 بهمن 1399
شماره نامه:
 
استخدام  |   

آگهی پذیرش بهورز
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
معاونت بهداشتی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان بوشهرجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی مفاد تبصره 1و2ماده 1 دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تعداد 4 نفر (پست غیر عشایری)وتعداد 3نفر(پست عشایری) از افراد واجد شرایط بصورت استخدام پیمانی طبق ماده یک دستورعمل اجرایی جذب بهورز از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه ) و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.
توجه:
اولویت ثبت نام  پذیرش بهورز  از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت خانواده ،مبارزه با بیماریها،بهداشت محیط،پرستاری  و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده 2(شرایط اختصاصی) این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 2 (شرایط اختصاصی) ثبت نام خواهد شد.

لیست پذیرش بهورز استخدام پیمانی

 

ردیف

عنوان رشته شغلی

نام شهرستان

نام مرکز

نام خانه بهداشت

تعداد

شهرستان ییلاق

شهرستان قشلاق

زن

مرد

1

بهورز

دشتستان

 

دهرود سفلی

چاوک

1

 

منطقه کمینگاه درخسرو شیرین استان فارس

منطقه دهرود

2

بهورز

دهرود سفلی

چاوک

 

1

منطقه کمینگاه درخسرو شیرین استان فارس

منطقه دهرود

3

بهورز

رودفاریاب

جمیله

 

1

منطقه تنگ شهیدازشهرستان سمیرم

جمیله

4

بهورز

جم

ریز

دره بان

 

1

 

 

5

بهورز

عسلویه

زبار

هاله جنوبی

 

1

 

 

6

بهورز

چاه مبارک

سهمو جنوبی

 

1

 

 

7

بهورز

کنگان

قدس

برکه چوپان

1

 

 

 

جمع

2

5

 

 

جمع کل

7

 

 

  

شرایط احراز:    
ماده 1) شرایط عمومی برای استخدام بهورز:
1-1 -اعتقاد به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی کشور
2- 1 - داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
3-1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-1 – بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است.
5-1 -داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
تبصره - معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعلام کمیسیون  پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد  

6-1 -عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان
7-1 - عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

8-1 -داشتن سلامت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی
9-1 - نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه

ماده2) شرایط اختصاصی:
1-2- عبارتند از:
-داوطلب زن : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی،بهداشت خانواده ، مامایی و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی )
-داوطلب مرد : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی ،مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط  و پرستاری (جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی )
تذکر: مبنای محاسبه تاریخ فراغت ازتحصیل ،تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد.
دارندگان دارای مدرک کارد انی وکارشناسی درجهت بکارگیری  درشرایط مساوی خواهند بود وهیچگونه اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند.
تبصره1: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.این شرایط عبارتند از:
1-عدم دسترسی به فارغ التحصیلان دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط
این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیلات سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.

تبصره2:درمناطق عشایری که دسترسی به داوطلبان دارای مدرک کاردانی وکارشناسی ومتعاقبا دیپلم طبق بندهای فوق مقدور نیست پذیرش از داوطلبان دارای مدرک دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی مشروط بر عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط ودیپلم کامل متوسطه (طبق تبصره 1ماده 2شرایط اختصاصی) مقدور است.مدارک این افراد می تواند شامل مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی باشد.
2-2- شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع کارشناسی مندرج درآگهی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.
تبصره:در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند 1-2بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا بالاتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد،ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
3-2-پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی،پذیرش نهایی آنها مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کلاسهای بهورزی می باشد.در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی از دانشگاه محل تحصیل مدارک لازم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده (تا زمان برگزاری آزمون) و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ می گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه علاوه بر موارد پیشگفت از این افراد  تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ می نماید.
4-2-پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعلام شده ندارند ممنوع می باشد.بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد،به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود.
5-2-پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود.داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا عنوان "بومی روستا" تلقی گردند.
الف)محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب)حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی و متوسطه )و در خصوص فارغ التحصیلان نظام جدید،دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم )را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.


تبصره1:داوطلبان زن که شرایط بند "الف" و "ب" را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند "الف" و "ب" ماده 2 ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است.بدیهی است این افراد با افراد بومی بند "الف" و "ب" در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره 2 :احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای "الف" و "ب" و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر)، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.
تبصره 3: چناچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید،پذیرش آن ها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند،ضرورت ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.
تبصره 4:  در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی،می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :
الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب- در صورت نبودتعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه تا شعاع 30 کیلومتر از روستای اصلی ،به شرط رعایت تقسیمات کشوری طبق طرح گسترش شبکه ومحدوده ی جغرافیایی شهرستان مربوطه وپس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود .گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .
نکته : بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع 30 کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده 2 تعریف می شود.
ج) در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آیین‌نامه در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می‌تواند برای جذب افراد دیپلم مندرج در ماده 2آیین‌نامه  با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی و سپس روستاهای قمر پذیرش نموده و در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده ، پذیرش از روستاهای

هم‌جوار خانه بهداشت تا شعاع ۳۰ کیلومتر از روستای اصلی که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سلامت مربوطه هستند انجام دهد.
نکته:درصورتی پذیرش ازروستای همجوارتاشعاع30کیلومتری انجام می گردد که درهمان شهرستان وطبق طرح گسترش شبکه باشد.
د)استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد 1و2 ( شرایط عمومی و اختصاصی )با رعایت مفاد این آگهی می باشد.
3-شرایط سنی:
3-1- حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز ) و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 28 سال (27 سال و 11 ماه 29 روز) می باشد. در شرایط  خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان 16 سال (15 سال و 11 ماه و 29 روز ) و حداکثر 26 سال (25 سال و 11 ماه و 29 روز) خواهد بود.تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
تبصره1 :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم بادر نظر گرفتن موارد زیر نباید از 28 سال ( 27 سال و 11 ماه و 29 روز ) و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30 سال (29 سال و 11 ماه و 29 روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از 32 سال (31 سال و 11 ماه و 29 روز)  تجاوز نماید .
الف - داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب- مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت
در خصوص شرایط سنی ایثارگران :
1لف/جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و بالاتر ، از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب/سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون ،مکلف به رعایت حداکثر سن های اعلام شده در ذیل می باشند ،در غیر اینصورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
ج/ پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
د/ داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
4- مدارک مورد نیاز :
1-4- تکميل برگ درخواست شغل ( با دقت و خط خوانا تکميل گردد )
2-4- مبلغ  500/000 ریال بابت حق ثبت نام ، ازدرگاه الکترونیکی در زمان ثبت نام به حساب دانشگاه واریز گردد.
3-4- عکس 4× 3 جديد و تمام رخ با فرمت هاي Jpeg يا Jpg و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت ومربوط به سال جاری وبازمینه پشت سفید ،اسکن و بارگذاري شود.(اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی وکارت ملی ،شناسنامه و.... قابل قبول نمی باشد وداوطلبان لازم است از اصل عکس ومطابق با موارد ذکر شده اقدام به اسکن نمایند.)
4-4- تصوير آخرين مدرک تحصيلي
5-4- تصوير تمام صفحات شناسنامه
6-4- تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( ويژه برادران )
7-4- تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان يا معافيت از آن
8-4- مدارک دال بر بومي بودن (فرم احراز سکونت پس از تکميل و تاييد با فرمت هاي Jpeg يا Jpg و يا Png  با حجم حداکثر 100 کيلوبايت اسکن و بارگزاري شود.اصل مدارک درصورت پذیرش در روز مصاحبه جهت بررسی تحویل گردد.
9-4-درخصوص عشایر مدارک دال بربومی بودن (فرم احراز سکونت –احراز بومی بودن داوطلب سکونت فعلی خانواده داوطلب در دوسال اخیر درچادرهای عشایری در منطقه عشایری مورد نظرهم درییلاق وهم درقشلاق وبه تایید اداره امور عشایر شهرستان مربوطه وبه تایید مرکز بهداشت شهرستان رسیده باشد.
10-4- مدارک دال بر ايثارگري
11-4- ساير مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت5-نحوه ثبت نام ،ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :
1-5- دانشگاه آگهي پذیرش بهورز را از طريق سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مرکز بهداشت شهرستان در محل هاي مورد نياز ، بخشداري ، دهیاري ، شوراي اسلامي و ساير اماکن عمومي و نصب اطلاعيه در مراکز بهداشتي درماني وخانه های بهداشت  منتشرمی نماید.
2-5-ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می گیرد :
3-5-مهلت ثبت نام از تاریخ 1399/11/19  تا  لغایت تاریخ1399/11/29 می باشـــد. متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا تاریخ 1399/11/29 نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی درسایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند و از تاریخ 1399/5/12 لغایت 1399/12/8 نسبت به ویرایش درسایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نمایند.
تذکر) داوطلبان گرامي ، پس از تاييد ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه که حاوي کد رهگيري مي باشد لازم است کد رهگیری را تاپایان اعلام نتايج نزد خود نگهداري نمايند.
به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
6- زمان و محل توزيع کارت :
1-6- داوطلبان واجد شرایط جهت اخذ کارت ورود به جلسه امتحان  توانمندیهای عمومی و اختصاصی می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 1399/12/13  و  1399/12/14  به سایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه و نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند .
2-6- زمان و محل برگزاري امتحان در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد .  
3-6- چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کلاس های آموزشی ضمن اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو وبلا اثر می گردد.

4-6- ازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا3 برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات کسب شده انتخاب وجهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 2برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی وذخیره )براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش موسسه معرفی گردد.
5-6- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش موسسه اعلام می گردد.
6-6- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر دوهفته فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش به مراکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند
تبصره :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد .
7-6- سپردن تعهد محضری به دانشگاه  قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که "پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال وبه صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید" الزامیست.
8-6- سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و ...) الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.
تبصره :پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .    
9-6-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه انجام می گردد.
10-6-شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیراز مقاطع تعیین شده درآگهی ممنوع می باشد.

7-مواد درسی آزمون بهورزي
1-7 – برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی:
الف /آزمون کتبی صرفا از دروس مرتبط با بهورزی بعمل خواهد آمد ،سوالات به صورت چهار گزینه ای /با اعمال یک منفره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط /طراحی می شود.
ب / مصاحبه تخصصی /حضوری / که 40درصد نمره کل آزمون  را به خود اختصاص خواهد داد
*آمون کتبی60درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
تذکر:آزمون برای متقاضیان کارشناسی وکاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد.درمراحل آزمون کتبی هیچ یک ازافراد با مدرک تحصیلی کاردانی وکارشناسی بریکدیگر ارجحیت ندارند.2-7 – برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم
الف-1- سوالات به صورت چهارگزينه اي (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ) از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی ،وتعلیمات دینی ویا معارف اسلامی ویا دین وزندگی واطلاعات سیاسی واجتماعی و مبانی قانونی (که 60نمره معادل 60درصدازکل نمره آزمون را شامل می شود)طراحي خواهد شد .
آزمون کتبی60درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره : اقليت هاي مذهبی به سوالات دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد .
*آزمون تخصصی دارندگان دیپلم صرفا شامل مصاحبه می باشد که 40% از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.
* فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه  در سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.
* انتخاب داوطلبان دارندگان مدرک تحصيلي کاردانی و کارشناسی  حداکثر به ميزان ( 3 ) برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حد نصاب نمره امتحان کتبی ( 60 درصد )  راکسب کرده اند ،انتخاب و براي مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 2برابر ظرفيت مورد نياز ( اصلی و ذخیره) ، براساس مجموع نمرات فضلي کتبي  و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند.
 * انتخاب داوطلبان دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم حداکثر به ميزان سه ( 3 ) برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي که حدنصاب نمره امتحان توانمنديهاي عمومي را ( 60 درصد ) کسب کرده اند براساس بالاترين نمره فضلي امتحان کتبي انتخاب و براي مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 2 برابر ظرفيت مورد نياز  ( اصلی و ذخیره ) براساس مجموع نمرات فضلي کتبي و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند .
*انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.
- پذيرفته شدگان در مقاطع کارداني  و کارشناسی به مدت شش ماه آموزش تطبيقي مهارتهاي بهورزي و دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم بمدت 2 سال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود .
-    برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، افراد دارای مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی مرتبط در اولویت هستند.
-    محل تحصیل پذیرفته شدگان بنا به تصمیم معاونت بهداشت دانشگاه در مراکز آموزش شهرستان های تابعه دانشگاه خواهد بود.
-    پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی ،شروع به کار ایشان با توجه به شرایط دانشگاه وموافقت معاونت بهداشت دانشگاه صورت می پذیرد.
8- تذکرات :
1-8- استخدام ايثارگران اعم از سهميه استخدامي 25درصد و 5 درصد (موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران)در دستگاههاي اجرايي صرفا" از طريق شرکت در آزمون انجام ميگيرد .
2-8- مشمولين سهميه 25درصد مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي 5 درصد ساير ايثارگران و يا بالعکس ،نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفا" از يکي از سهميه هاي مشخص شده استفاده نمايد.
*** سهميه استخدامي 25% ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان داراي يکسال و بالاي يکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد مي باشند .
3-8-سهميه استخدامي  پنج درصد به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از يکسال اسارت اختصاص مي يابد.
توجه : خدمت داوطلبانه در جبهه شامل :بسيجيان ،جهادگران و نيروهاي مردمي رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي ،سازمان ها ،شرکت ها و موسسات دولتي يا تحت پوشش قانون کار و مقررات تامين اجتماعي و قوانين خاص ،بوده که از طريق بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق جنگي ، عملياتي و امنيتي اعزام شده اند.تائيديه مدت حضور در مناطق مذکور حسب مورد با معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزي مي باشد.  
4-8-به مدارک ارسالي دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .
5-8- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتي در صورت پذيرفته شدن در آموزشگاه بهورزي و يا صدور حکم استخدامي ، حکم مزبور لغو و بلااثر مي گردد .
6-8-اخذ تائيديه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذيرفته شدن در امتحان ( حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه ) از سوي دانشگاه الزامي است .
7-8-پذيرفته شدگان پس از ابلاغ نتايج نهايي حداکثر 15 روز  فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند .
8-8- در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر يا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذيرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد .
9-8- سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 15 سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید ، الزامیست .
10-8- شرکت داوطلبان با مدرک تحصيلي به غير از مقاطع تعيين شده در آگهي و امتحان ممنوع مي باشد .
11-8- با توجه به اين که ملاک ثبت نام از متقاضيان استخدام تکميل برگ درخواست شغل مي باشد ، لازم است در تکميل برگه مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذيرش نخواهد بود .
12-8-مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان باید دارای معافیت یا گواهی انجام طرح خدمت مربوطه باشند
تبصره : مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان در  رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشگاه مورد پذیرش بهورز می باشند میتوانند  در صورت دارا بودن شرایط بومی مطابق با شرایط بند 5-2 و سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل در آزمون استخدام پیمانی بهورزی شرکت نمایند.
13-8-متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعلام نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات

 قابل توجه داوطلبان محترم :
لطفا جهت ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بهورزی نسبت به آیتم پیمانی یا قراردادی توجه فرمایید و لینک ثبت نام را انتخاب نمایید.

ضمناً لازم است داوطلبان متقاضی شرکت در خانه بهداشت چاوک و جلیله فرم احراز سکونت داوطلبین عشایری را تکمیل و بارگزاری نمایند.

فرم شماره 1 : فرم احراز سکونت داوطلبین عشایری

فرم شماره 1 : فرم احراز سکونت داوطلبین غیرعشایری

  ورود به سامانه ثبت نام پذیرش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کلیک نمائید)کلمات کلیدی:
آگهی.ثبت.نام.پذیرش.بهورز.پیمانی    

تاریخ بروز رسانی:   19 بهمن 1399

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >