آگهی مناقصه پروژه خانه بهداشت گورک خورشیدی واقع در شهرستان تنگستان

1401/4/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه خانه بهداشت گورک خورشیدی واقع در شهرستان تنگستان را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال

2001000383000068

خانه بهداشت گورک خورشیدی

86 مترمربع

632/130/106

11/840/525/350

پیاده رو

53مترمربع

802/076/770

جمع کل(ریال)

12/642/602/120

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/4/29  لغايت 1401/5/1 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/5/2  لغايت 1401/5/12  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/5/12  ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

 لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

کلمات کلیدی:
مناقصه.پروژه     خانه.بهداشت.گورک.خورشیدی     شهرستان.تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   28 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >